Podporuje mojeID

» REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb., V platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar zakúpený od firmy Dizajnový NÁBYTOK, u ktorého sú v záručnej dobe riadne uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

Predávajúci je živnostník Petr Suchánek, IČO: 87500141, so sídlom Suchdol nad Odrou, Sokolovská 623, PSČ 741 01, zapísaný v živnostenskom registri vedenom MEU Nový Jičín (ďalej len "Predávajúci").

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, vyzdvihnutím tovaru predávajúceho, alebo prevzatím tovaru na pošte či od prepravcu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

II. záručné podmienky

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, aby bol skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prehliadku je kupujúci povinný vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru pri prevzatí od dopravcu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tohto tovaru. Pokiaľ bude pri prehliadke zistené zjavné poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť
o tomto záznam za prítomnosti dopravcu a prevzatie odmietnuť. Pokiaľ kupujúci prevzatie tovaru neodmietne, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku.
V prípade odmietnutia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave bude kupujúcemu zaslaný výrobok nový, a to bezplatne.

Podpisom prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené počas dopravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do troch dní od prevzatia tovaru.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky (návodu na obsluhu). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú
v rozpore s užívateľskou príručkou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prachu, vody, atď.) Do zariadenia, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.


Predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený
a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona o obchodných korporáciách č. 90/2012 Zb.

III. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť na 60 mesiacov u vybraného tovaru informáciou na stránkách v e-shope

Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov.IV. vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je uvedené inak, je miestom pre písomné uplatnenie reklamácie firma Dizajnový NÁBYTOK, Sokolovská 623, Suchdol nad Odrou 74201 - E-mail: info@nabytok-dizajnovy.cz - Telefón: +421 950 772 897. Táto adresa je len fakturačná nie pre zasielanie reklamovaného tovaru. Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru bude upresnená predajcom.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na adresu stanovenú pre vybavenie reklamácie, ktorá bude vopred dohodnutá písomne ​​či telefonicky s predajcom.

Tovar odoslaný na reklamáciu bez spresnenia doručovacej adresy a upovedomenie predajcu vopred, bude tento tovar predajcom odmietnuté. Náklady na odoslanie aj vrátenie tovaru späť ku kupujúcemu hradí kupujúci bez možnosti náhrady (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.).

V prípade zaslania tovaru na reklamáciu touto formou je kupujúci povinný priložiť reklamačný formulár, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a je k dispozícii na jeho internetovej stránke (www.nabytok-dizajnovy.sk), ako aj na adrese sídla predávajúceho.

V prípade zaslania chybného tovaru k reklamácii prepravnou službou - na vlastné náklady a na adresu vopred dohodnutú s predajcom, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, riadne vyplnený reklamačný formulár (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne aj ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

V prípade zaslania chybného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru - najlepšie v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovaru, ak nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka
a tovar bude na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

    Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; ak nie je možné vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklám. tovaru do reklamačného konania a o tomto napíše zápis
    Odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
    Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu


O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená,
a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu
z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúceho kupujúci vopred dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.


V. Záverečné ustanovenia

"V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv). "

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej
dobe.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 2.11.2023. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

OGEzNmUxN