Podporuje mojeID

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti

Petr Suchánek
so sídlom Sokolovská 623, 74201 Suchdol nad Odrou

identifikačné číslo 87500141

registrácia
MeU Nový Jičín, odbor obecný živnostenský úrad č.j. ŽÚ / 1049/2015-Opa / 5, čísl.př. 380402 / U2015 / 1005 / Opa

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nabytok-dizajnovy.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Petr Suchánek, so sídlom Sokolovská 623, 74201 Suchdol nad Odrou, identifikačné číslo: 87500141, registrácia: MeU Nový Jičín, odbor obecný živnostenský úrad č.j. ŽÚ / 1049/2015-Opa / 5, čísl.př. 380402 / U2015 / 1005 / Opa (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.nabytok-dizajnovy.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia slovenský republiky.

2.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdzujem objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ4920100000002101248418, BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti Fio banka (ďalej len "účet predávajúceho");


3.2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, s výnimkou výroby atypického tovaru na zákazku. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, respektíve od vystavenia faktúry.

3.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.3.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru.  Odstrániť vrchný obal (streč fóliu), aby bolo vidieť či kartónové obaly, alebo nábytok bez kartónového obalu, predovšetkým v miestach, kde tovar presahuje EUR paletu nie sú poškodené.  V prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.  V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí, či poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať, pokiaľ však zákazník zásielku prevezme a riadne spíše protokol o škode s prepravcom, budú poškodené diely bezplatne nahradené predávajúcim.

 

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.

5.3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomnou formou, e-mailom na adresu info@nabytok-dizajnovy.sk s celkovým popisom závady a fotodokumentáciou vady výrobku, prípadne prostredníctvom vyplneného reklamačného protokolu taktiež zaslaný na adresu info@nabytok-dizajnovy.sk. Do troch pracovných dní od zaslania informácií o vade výrobku bude kupujúci vyrozumený o postupe riešenia a bude informovaný, či ak bola reklamácia prijatá a akým spôsobom bude vybavená.

5.4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

6.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

6.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

6.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

7.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@nabytok-dizajnovy.sk

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, pričom adresa pre vrátenie tovaru musí byť kupujúcemu, prostredníctvom elektronickej pošty info@nabytok-dizajnovy.sk, upresnená predávajúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.6. Náklady, ktoré je zákazník v súvislosti s odstúpením od zmluvy povinný hradiť, sú priame náklady prevádzkovateľa spojené s vybavením objednávky (poštovné a balné). Pre nábytok všeobecne platí, že tovar musí byť v pôvodnom stave (v demonte), nepoškodený a v originálnom balení. Za zmontované, či inak použítý tovar nemožno vrátiť plnú hodnotu ceny. Pri neprevzatia zásielky má predávajúci zo zákona právo na uhradenie poštovného kupujúcim.

7.7. V prípade, že vrátený tovar bude opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný či zničené, bude vrátená suma znížená práve o výške opotrebenie, čiastočného spotrebovaní či zničenie. Táto suma za opotrebenie bude vypočítaná podľa dĺžky používania a to tak, že za každý deň od prevzatia tovaru zákazníkom do nahlásenie odstúpenia od zmluvy prevádzkovateľmi môže byť účtované 7% z celkovej kúpnej ceny tovaru. V prípade nekompletnosti tovaru (čiastočného spotrebovaní) či jeho zničenie, bude vrátená čiastka riešená individuálne. Kúpna cena tovaru (prípadne suma v zníženej hodnote) bude zákazníkovi vrátená najneskôr do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

V Suchdole nad Odrou, dňa 2.11.2018

MjE3Y2M